กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุวรรณี อะโรคา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสรวิชญ์ มีฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2