ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุวรรณี อะโรคา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสรวิชญ์ มีฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2