ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มี.ค. 65 ถึง 10 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

12 ต.ค. 64 ถึง 15 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

01 ก.ค. 64 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564