กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกานต์รวี บัวแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวขนิษฐา ปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1