ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกานต์รวี บัวแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวขนิษฐา ปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1