พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม

2. ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. จัดการศึกษามุ่งเน้นให้ นักเรียน ครูได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล

 

เป้าหมาย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 สาระหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

2. นักเรียนเคารพระเบียบวินัยของโรงเรียน มีสัมมาคารวะ ยิ้มง่าย ไหว้งาม ทุกคน

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. นักเรียนมีศักยภาพในด้านภาษาและเทคโนโลยี สามารถสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

6. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ   ภายนอก

7. สถานศึกษามีความพร้อมสู่ประชาคมเอเซียน