กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเปรมชิตา สุวะพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายชยภร วงษ์ปลั่ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายปัทมนนท์ พงษ์วัน
ครูอัตราจ้าง