ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความรู้ดี  มีวินัย  ใจซื่อสัตย์