กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเยาวดี งามแฉล้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพลอยรัตนา สายที
ครูผู้ช่วย