ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวารุณี วังกะธาตุ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมมาศ นวนแสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1