ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรศักดิ์ ปราบเสียง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายเทวิน ชินบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรินทร์ บุญเอนก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายลือชัย พิเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายอัษกร ตัณฑกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - ปัจจุบัน