กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปัณสิภัค พันธเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรสุดา บุญเฟรือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2