ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปัณสิภัค พันธเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายปารย์ภูมิ โชติการ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรสุดา บุญเฟรือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2