เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
พวกเราสะเดาใหญ่ประชาสรรค์             สถาบันมุ่งมั่นกวดขันวิชา
แหล่งความรู้เชิดชูภูมิปัญญา                 แหล่งศึกษาเหล่าประชาพร้อมใจ
ควาามรู้ดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์                   พร้อมยืนหยัดเป็นสถานอันผ่องใส
นำกีฬาพัฒนาให้เกรียงไกร                   สะเดาใหญ่ถิ่นคนดีมีคุณธรรม
(*)  ม่วงเขียวรวมใจให้กล้าแกร่ง          เราร่วมแรงสามัคคีดีเลิศล้ำ
สร้างคุณค่านำปัญญาสง่างาม               สมชื่อนามสะเดาใหญ่เราใฝ่ดี
พวกเราสะเดาใหญ่ประชาสรรค์             จะยึดมั่นความรักในศักดิ์ศรี
เพื่อพี่น้องชื่อเกียรติก้องปฐพี                 สะเดาใหญ่ถิ่นคนดีศรีลำดวน(ซ้ำ *)