ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ รต.โยธิน สีลาบา
ครูอัตราจ้าง