ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ที่ตั้งบ้านโคกสำราญ  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลสะเดาใหญ่อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘                โทร ๐๔๕๖๗๓๓๘๑       โทรสาร -       e-mail  SPS2010@Hotmail.co.th    website  -

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยนมศึกษาปีที่ ๖    เนื้อที่   ๑๙๔  ไร่  -  ตารางวา 

เขตพื้นที่บริการ    โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่  บ้านโพง  บ้านเขวิก    

บ้านใหม่ประชาสามัคคี  บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)  ในตำบลสะเดาใหญ่ และบ้านปุดเนียม 

ตำบลสำโรงพลัน    

                        ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                                โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์  เริ่มก่อตั้งโดยนายเหลี่ยม วรรณวงษ์  อดีตกำนันตำบลสะเดาใหญ่และกรรมการสภาตำบลสะเดาใหญ่ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ (พระครูโสภิตธรรมขันธ์)   เจ้าคณะตำบลสะเดาใหญ่ (พระครูสันติธรรมนาถ)    พระอาจารย์บุญเรนและเจ้าอาวาสวัดสำโรงสูง  และได้รับการสนับสนุนจากนายอรุณ  ชื่นตา  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม  (ตำแหน่งในขณะนั้น)   ก่อตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๗   ชื่อว่า โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม  สาขาตำบลสะเดาใหญ่

                                สภาตำบลสะเดาใหญ่ได้อนุมัติให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ “ป่าโสร่งโพงสนาย” เนื้อที่จำนวน ๑๙๔ ไร่ และเปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประชาชนตำบลสะเดาใหญ่ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน ๓ ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียน ๒ ห้อง  หัองพักครู ๑ ห้อง และห้องน้ำห้องส้วม ๒ ห้อง  มีนักเรียนรุ่นแรก ๘๖ คน  มีคณะครูจากโรงเรียนตะเคียนวิทยาคมมาช่วยสอน และนายจิรศักดิ์  ปราบเสียง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เป็นผู้ดูแลสาขา  

                                วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็น “โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์” แต่งตั้ง ”นายจิรศักดิ์  ปราบเสียง” เป็นครูใหญ่และได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูรุ่นแรกจำนวน    อัตรา  ได้แก่ นางสาวอิสราภรณ์  การินทร์ วิชาเอกสังคมศึกษา ,นางสาวจินตนา  ชมเมือง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป,นายบรรพต  ยาวะโนภาส  วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา,นางเสริมศรี  เพชรสมัย วิชาเอกภาษาไทย,นางสาวศุภาวลัย  อ่อนคำ เจ้าหน้าที่การเงิน และมีนักการภารโรง ๑  คน ได้แก่ นายสมศักดิ์  มณทอง 

เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑  นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน    หลัง (๔  ห้องเรียน)  และห้องน้ำห้องส้วม    หลัง (๔ ห้อง)

                                ปีงบประมาณ  ๒๕๔๒   กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน    หลัง (๖ ห้องเรียน)  และห้องน้ำห้องส้วม    หลัง (๖  ห้อง)

ปีการศึกษา  ๒๕๔๒   ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาจนถึงปัจจุบัน  และได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มจำนวน    ห้องเรียน

ปีการศึกษา  ๒๕๔๕   ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร(๒๑๖) ล   จำนวน    หลัง,บ้านพักผู้บริหาร  จำนวน    หลัง,บ้านพักครู  จำนวน    หลัง,บ้านพักนักการฯ จำนวน    หลัง,สนามบาสเก็ตบอล  จำนวน    สนาม

ปัจจุบันนายอัษกร ตัณฑกูล   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์  ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม  เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน คือ สนับสนุนให้มีการก่อสร้างรั้วถาวรด้านหน้าโรงเรียน,ป้ายชื่อโรงเรียน,เสาธงโรงเรียน,พระพุทธรูปประจำโรงเรียน,ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่ง

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.27 KB