ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมพ์ญาดา บุดดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางจินตนา ปราบเสียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางพรธิรา อินทร์สำราญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกุลวดี ห่อทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1