กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมพ์ญาดา บุดดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0812659683

นางจินตนา ปราบเสียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0933277356
อีเมล์ : jinprap@hotmail.com

นายเอกวัฒน์ ทาศรีภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1