ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบรรพต ยาวะโนภาส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอำพล กาบบัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1