วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ จัดการศึกษาให้นักเรียน เป็นคนดี มีความรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนานักเรียน ครูและสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง เตรียมพร้อมสู่ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2565