ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ เรื่อง การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ๒๕๖๕

แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ปฏิทินเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนชดเชย ปีการศึกษา 2564

ประกาศมาตรฐานโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ปี ๒๕๖๔
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ แจ้งเลื่อน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ แจ้งเลื่อน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สร้างโดมอเนกประสงค์ จากเดิมวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลาย
รับตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ