งานแผนงาน
ปกแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.86 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ2561-2563
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.25 KB
คำสั่งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2561-2563
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.84 KB
ปกแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.5 KB
กลยุทธ์และมาตรฐานปีงบประมาณ2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.89 KB
ส่วนที่ 1 แผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.04 KB
ส่วนที่ 2 แผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.66 KB
ส่วนที่ 3 แผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.31 KB
หมายเหตุ ต่อส่วนที่3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27 KB
ส่วนที่ 4 แผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.5 KB
กรอบวงเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.9 KB